Sledujte nás aj na Facebook stránke.facebook

ODPAD, vráťme ho späť do života!

Ak budeme správne triediť odpad, umožníme tak jeho ďalšie spracovanie a z odpadu znova vznikne výrobok, ktorý môžeme opäť použiť. Ušetríme tak prírodné zdroje a ochránime životné prostredie pre nás i pre ďalšie pokolenia.

image

Čo to odpad vlastne je?

Podľa definície UNEP (Program Spojených národov pre životné prostredie) je odpad látka alebo predmet, ktorý bol alebo má byť odstránený pre jeho nepotrebnosť, alebo musí byť odstránený podľa ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov.
Slovenská legislatíva pod pojmom odpad rozumie hnuteľnú vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. Príloha č. 1 k zákonu č. 223/2001 medzi odpady radí napr. výrobky, pre ktoré už držiteľ nemá upotrebenie, výrobky, ktoré nezodpovedajú požadovanej akosti, výrobky po záručnej lehote, znehodnotené alebo znečistené materiály, zariadenia, odpad po čistiacich operáciách, obalové materiály, kontajnery, nepoužiteľné súčiastky, odpad z priemyselných procesov a podobne.

image

Papier

Do modrých nádob vhadzujeme:
noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, knihy, zošity, škatule (minimalizované), lepenku, kartón a pod.

Nevhadzujeme sem:
mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, uhlový a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby.

čítať viac...

image

Plast

Do žltých nádob vhadzujeme:
plastové fľaše od nápojov (nezabudnite stlačiť, zošliapnuť), plastové obaly z domácej chémie, fólie, sáčky, plastové tašky, tégliky, viacvrstvové obaly z nápojov (džúsy, mlieko), hliníkové plechovky z nápojov.

Nevhadzujeme sem:
plastové obaly znečistené olejom (domácim alebo motorovým), farbami a inými chemikáliami, použité plienky a hygienické potreby.


čítať viac...

image

Sklo

Do zelených nádob vhadzujeme:
nápojové obaly zo skla, nádoby zo skla, sklenené črepy

Nevhadzujeme sem:

tabuľové sklo, keramiku, porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené a lepené sklo

čítať viac...

image

Biologicky Rozložiteľný Odpad (Bioodpad)

Do hnedých nádob vhadzujeme:
slamu, trávu, seno, burinu, kvety, lístie, šupky z ovocia a zeleniny a iné zvyšky z kuchyne a záhradky

Nevhadzujeme sem:

hrubé konáre, dosky, parkety

čítať viac...

Papier

Papier sa používa na písanie, na tlač. Hárok papiera sa stáva dokumentom pre uloženie dôležitých záznamov. Používa sa pre komunikáciu v podobe listových zásielok, papier môže reprezentovať hodnotu, ako sú papierové peniaze, šek, potvrdenka, kupón. Na balenie sa používa vo forme obálok, baliaceho papiera, tapety. Pre potreby čistenia sa používa vo forme toaletného papiera, vreckoviek, papierovej utierky. Papier sa používa aj v stavebníctve ako dekorácia alebo papierová lepenka.

Z toho vidieť, že používanie papiera je zastúpené vo všetkých priemyselných sférach. Na školách, v domácnostiach a je potrebné ho separovať od ostatných zložiek komunálneho odpadu, aby ho bolo možné vrátiť späť do výrobného procesu. Z vyseparovaného papiera, ktorý musí prejsť procesom úpravy je potrené odstrániť tlačiarenskú farbu. Úplné odstránenie farbív a vyčistenie papiera nie je možné, preto sa stretávame s recyklovaným papierom, ktorý nie je úplne biely. Na bielenie sa v minulosti používal chlór, ktorý nie je bezpečný pre životné prostredie. Hlavne, keď sa dostal mimo závodu. Pri novších technológiách bielenia papiera sa chlór už nepoužíva, a preto sú ekologickejšie. Napr. v Ružomberku v celulózke sa zníženie spotreby chlóru dosiahlo používaním kyslíkového bielenia celolózy a úplné odstránenie umožnila technológia vytesňovcieho varenia celulózy. Výrobcovia označujú obalový papier informačnými značkami, ktoré upovedomia spotrebiteľa o nakladaní po použití.


Plast

Plasty označujú syntetické alebo polosyntetické polymerizačné produkty, ktoré sú zložené z organických kondenzačných alebo prísadových polymérov. Navyše obsahujú ďalšie látky (tzv. plnidlá) pre zlepšenie vybraných vlastností. Práve variabilita vo vlastnostiach (napr. tepelná tolerancia, tvrdosť alebo odolnosť) v kombinácii so základnou vlastnosťou plastov, s plasticitou, jednotnosťou zloženia a relatívne nízkou hmotnosťou (pri veľkom objeme) umožňuje použitie prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach.

Z chemického hľadiska sú plasty dlhé reťazce naviazaných atómov. Tieto reťazce sú tvorené z mnohých opakujúcich sa monomérov – čím tvoria polyméry (väčšina plastov je zložená z polymérov uhlíka v kombinácii s kyslíkom, dusíkom, chlórom alebo sírou v reťazci). Vývoj plastov začal použitím prírodných materiálov (napr. žuvačky - spracovaného kaučuku) a následne pokračoval použitím chemicky modifikovaných prírodných materiálov – v súčasnosti pokračuje produkciou syntetických molekúl, pričom teoreticky poznáme toľko druhov plastov ako polymérov, pričom každý druh plastu sa vyrába vlastným spôsobom.


Sklo

Pri výrobe číreho skla sa nikdy nesmie dostať do pece sklo farebné. Navyše sa tam nesmie dostať žiadna iná nečistota, kov, keramika, porcelán atď. Sklenené odpady zo zelených kontejnerov sa najprv triedia a sú odstránené najväčšie kusy nečistôt. Potom črepiny putujú na špeciálnu automatickú linku, ktorá zaistí čistotu vytriedeného skla. Farebné alebo číre sklo sa odváža na spracovanie do sklární.

Tam sa z upravených črepov vyrábajú nové sklenené obaly, ktoré majú rovnaké fyzikálne, chemické aj hygienické vlastnosti, ako keby boli vyrobené z prírodných materiálov. Vďaka recyklácii sa šetrí množstvo energie a surovín (napr. povrchovo ťažené sklárske piesky) a hlavne sklo je možné recyklovať a používať donekonečna.

Z recyklovaného skla sa vyrábajú: pivové a minerálkové fľaše, poháre a iné sklenené výrobky.


Biologicky Rozložiteľný Odpad (Bioodpad)

Bioodpad je tvorený biologicky rozložiteľnou hmotou, ktorá vzniká napr. údržbou verejnej zelene, čistením odpadových vôd, sekaním trávy, zberom lístia a spadnutého ovocia a tiež pri príprave pokrmov (zostatky jedla, ovocia a zeleniny).

Bioodpady sú významnou súčasťou odpaov vznikajúcich v komunálnej sfére. Kvôli svojim vlastnostiam zpôsobujú komplikácie pri skládkovniu (tvorba skládkového plynu a výluhu). Pri separovanom zbere je však bioodpad surovinou, ktorú je možno premenit na užitočný materiál (kompost) využiteľný v širokej škále lidských činností.

Čo je kompostovanie?

Jedná sa o prirodzený biochemický proces prebiehajúcí v prírode, pri čom z pôvodných organických látok pod vplyvom živých organizmov (mikróbov) vzniká stabilné hnojivo – kompost, bohatý na humusové látky a rastlinné živiny.
Priemyslové kompostovanie prebieha v špeciálnych zariadeniach – kompostárniach, kde sa na vodohospodársky zaistených plochách proces rozkladu kontroluje a optimalizuje. Prebieha tu drtenie, premiešavanie, provzdušňovanie a dalšie postupy, ktoré vedú k získaniu kompostu štandardizovaných vlastností.