Sledujte nás aj na Facebook stránke.facebook

Obec Tekovské Lužany

image

Poloha a rozloha obce

Obec Tekovské Lužany leží v západnej časti južného Slovenska, v mierne zvlnenom údolí dolného Hrona.
Obcou prechádza pozemná komunikácia prvej triedy č. I/75, ktorá ju spája s Novými Zámkami a Šahami. Táto cesta sa v Tek. Lužanoch kríži s komunikáciou č. 51020, ktorá spája Tekovské Lužany a Kalná nad Hronom - prostredníctvom tejto cesty sa napájajú Tekovské Lužany na ťah č.51 Levice - Nitra, Kalná nad Hronom - Žiar nad Hronom (cesty č.76 a R1), resp. na diaľnicu R1-51 Nitra - Bratislava.

Priemerná nadmorská výška územia obce je 155 m n.m., pričom kolíše od 145 do 162 m n.m. Územie obce tvoria tri katastre: Tekovské Lužany (3 216 ha), Tekovské Lužianky (394 ha), Hulvinky (786 ha).
Chotár obce susedí s katastrami obcí Farná, Júr nad Hronom, Málaš, Ondrejovce, Plavé Vozokany, Šarovce, Turá a Želiezovce.

image

Z histórie

Tekovské Lužany ležiace vo východnej časti Podunajskej nížiny v širokej doline dolného Hrona patria k najväčším obciam Levického okresu. Podľa archeologických nálezov bolo tu ľudské osídlenie už v mladšej dobe kamennej. Našli sa však v okolí pamiatky aj z doby bronzovej, hallštatskej, laténskej i rímskej.
Prvá písomná zmienka o obci Tekovské Lužany je z roku 1156, ktorá ju spomína pod názvom S U R L O U už ako významnejšiu faru. V roku 1293 už patrili ostrihomskému arcibiskup-stvu. V roku 1311 spolu s ostatnými arcibiskupskými panstvami bola i táto obec vyplienená Matúšom Čákom.
Po skončení prvej svetovej vojny sa stali Tekovské Lužany so širokým okolím na južnom Slovensku súčasťou novovytvorenej Československej republiky. Po vzniku Maďarskej republiky sa v júni 1919 maďarská Červená armáda dostala až na územie Levického okresu a aj v Tekovských Lužanoch bolo vytvorené miestne robotnícke direktórium.
V roku 1938 boli Tekovské Lužany viedenským rozhodnutím pričlenené k horthyovskému Maďarsku. Nasledovali vojnové roky, roky obmedzovania demokratických práv a slobôd.
V roku 1942 sa začalo s výstavbou nového obecného úradu, ktorý bol dokončený až v roku 1948. Od 1. apríla 1949 do 1. júla 1961 bola obec súčasťou želiezovského okresu.

Tekovské Lužianky

Tekovské Lužianky /Malé Šarluhy, Malé Šarlužky/ – prvá písomná zmienka o Tekovských Lužiankach je z roku 1339, ktorá ju spomína pod názvom SARO ET ALTERNA SARO, ďalšia z r. 1347 KYSSARLOU, KYSSALOW, kedy ako poddanská obec patrili zemanom zo Želiezoviec. V roku 1535 mali 12 port, v roku 1601 už 45 domov.
V roku 1786 mali Tekovské Lužianky 60 domov a 306 obyvateľov, v roku 1826 56 domov s 371 obyvateľmi. V histórii obce najväčší počet obyvateľov bol zaznamenaný v roku 1890 a to 705. V roku 1961 tu žilo 513 ľudí. Obec patrila pod notársky úrad v Tekovských Lužanoch, takisto školopovinné deti navštevovali školu v Tekovských Lužanoch. Na území obce sa nachádzala synagóga pre židovské obce z Tekovských Lužianok a z Hulviniek. Medzi svetovými vojnami sa v obci nachádzali 4 obchody so zmiešaným tovarom, 2 krčmy, holič a jeden mlyn. V roku 1965 bola obec administratívne pričlenená k obci Tekovské Lužany.

Hulvinky

Hulvinky sú písomne doložené v roku 1354 pod názvom HELUEN. V období feudalizmu patrili ostrihomskému arcibiskupstvu. V roku 1534 mala obec 10 port, v roku 1601 36 domov, v roku 1720 15 daňovníkov, v roku 1786 31 domov a 181 obyvateľov, v roku 1828 37 domov a 241 obyvateľov, v roku 1890 396 obyvateľov a v roku 1961 411 obyvateľov. Súpis z roku 1715 uvádza, že v Hulvinkách bol vodný mlyn, čím sa nemohla pochváliť každá obec, dokonca ani mestečko Tekovské Lužany. Zasluhuje si teda zmienku ako najcharakteristickej-šie a najrozšírenejšie výrobnotechnické zariadenie feudálnej dediny i napriek tomu, že sa v ňom pre nedostatok vody mohlo mlieť iba po výdatných dazďoch. V obci sa nachádzala reformovaná základná škola s učiteľským bytom. Prvým učiteľom bol Vilmos Pekárik z Ondrejoviec, ktorý v Hulvinkách nastúpil 29.8.1909. V roku 1930 bola postavená zvonica. Zvon pomeno-vali BÉKE (mier). Pamätnú tabulu s textom: „ V svetovej vojne 1914 – 1918 padlí hulvinský hrdinovia: Bokros Dávid, Figyasz János, Jáger Lajos, Kemény Sándor, Maczák András, Papp Gyula, Pólya István, Póly Jónás, Tamás Károly, Tóth András, Tóth István, Tótos János, Tóth Lajos, Tóth László, Zimányi András” osadili Pólya Jónás s manželkou Oroszi Erzsébet na pamiatku svojho jediného syna Jónása. V roku 1929 časť Hulvinského lesa, pri ktorom sa v roku 1949 začala bitka pri Tekovských Lužanoch, bola vyklčovaná a rozparcelovaná. Na starom pečatidle obce z 19. stor. bol zobrazený biskup s textom: „HÖLVÉNY HELYSÉG PECSÉTJE“. Veľmi významným a pre obec typickým bolo v minulosti pestovanie viniča hroznorodého – prvé viničné knihy pochádzajú z roku 1600. Z mien bývalých richtárov: Balogh András, Pólya Jónás, Mészáros Dezső, Tóth Károly, Tóth Gyula, Vízi Ernő.
V roku 1965 bola obec administratívne pričlenená k obci Tekovské Lužany.