Sledujte nás aj na Facebook stránke.facebook

Zberný dvor v našej obci

Obyvatelia našej obce budú môcť začiatkom budúceho roka využívať zberný dvor. Dvor je určený na celoročné bezplatné uloženie odpadu z našich domácnosti a záhrad. Do dvora je možné voziť papier, sklo, plast a bioodpad.

image

Na čo slúži zberný dvor?

Veľakrát sa stane, že v domácnosti vznikne odpad, ktorý nepatrí do nádob na zmesový komunálny odpad, ani do nádob na separovaný zber odpadu. Jednou z možností, ako sa rôznych druhov odpadu správne zbaviť, je ich uloženie a odovzdanie v zbernom dvore. Odpad, ktorý Vám vznikne napr. pri kosení trávy, oberaní úrody, alebo či sa jedná o šupy z ovocia, sklené obaly, tetrapaky,.. To všetko je možné ukladať do nášho novovybudovaného zberného dvora.

image

Zvyšujme čistotu našej obce!

Výstavba zberného dvora je spolufinancovaná z fondov Európskej únie. Celkové náklady sú vyčíslené na sumu 500 tisíc EUR (cca. 15,1 mil. Sk). Dvor je situovaný v priestore existujúceho areálu pri obecnom úrade, ktorý sa nachádza v centrálnej časti obce - na ulici SNP 43. Areál je z južnej strany ohraničený obecným uradom a zo severnej strany záhradou. Na ploche 1 109 m2 sa vybuduje hala so skladovacími priestormi na zber odpadov. Vybavenie dvora bude nasledovné: podlahová váha, paletovací vozík, stohovací vozík a 10 ks vaňových uzatváracích kontajnerov, každý s kapacitou 7m3.
Na zefektívnenie logistiky a prispôsobenie systému separovaného zberu občanom budú po obci rozmiestnené kontajnery (30 ks plastových nádob s objemom 240 l), do ktorých budú občania umiestňovať jednotlivé vyseparované zložky. Na zvoz odpadov v obci bude slúžiť zberové vozidlo - traktor a nakladač, ktorý bude slúžiť aj na manipuláciu a zimnú údržbu na zbernom dvore. Obe technológie sú nevyhnutné na bezproblémové zabezpečenie prevádzky zberného dvora.
Prevádzkovateľom zberného dvora je naša obec - obec Tekovské Lužany. Otvorením dvora plníme jednu zo svojich priorít v oblasti ochrany prírody a zároveň týmto krokom chceme aktívne prispieť k zvýšeniu poriadku a čistoty na našich verejných priestranstvách.